Všeobecné podmienky serveru eDisk (ďalej jen „Podmienky“)

1. Obecné ustanovenia

1.1. „Poskytovateľ“ služieb na internetovom serveri eDisk.sk prevádzkovanom na doménach edisk.cz, edisk.sk a edisk.eu je spoločnosť Fine Horizon Holdings Corp Limited, Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles.

1.2. „Užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služieb Serveru. Registrovaným Užívateľom je Užívateľ, ktorý sa podľa požiadavkov Poskytovateľa (uvedením e-mailovej adresy a hesla) zaregistroval k využívaniu služieb na Serveri. Prémiovým Užívateľom je Registrovaný Užívateľ, ktorý si od Poskytovateľa zakúpil kredit.

1.3 „Server” je súbor aplikácií, webového rozhrania a ďalšieho funkčne alebo technicky súvisiaceho hardware a software slúžiacemu pre zaistenie prístupu k Službe zo strany Užívateľov a poskytovaní Služby, a to hlavne prostredníctvom domén edisk.cz; edisk.sk; edisk.eu.

1.4 „Služba” predstavuje súbor služieb poskytovaných Poskytovateľom Užívateľovi spočívajúcich hlavne v ukladaní obsahu informácií poskytnutých Užívateľom v zmysle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v účinnom znení.

1.5 „Kredit” je nenulové kladné číslo vyjadrujúce veľkosť (objem) dát, ktoré je možné po dobu platnosti kreditu uvedeného v ponuke Poskytovateľa sťahovať bez obmedzení rýchlosti sťahovania zo strany Poskytovateľa a ktorý je možné zakúpiť registrovaným Užívateľom.

1.6 „Registrácia” predstavuje správne a úplné vyplnenie povinných registračných údajov, vyslovenie súhlasu s týmito Podmienkami a odoslaním registrácie v registračnom okne Serveru.

1.7 „Premium Užívateľ” je užívateľ Serveru, ktorý v súladu s týmito Podmienkami spravil Registráciu a drží Kredit.

1.8. Užívateľ sa zaväzuje k dodržovaniu týchto Podmienok.

2. Služby poskytovateľa

2.1 Poskytovateľ zaisťuje pre Užívateľa v sieti Internet na Serveri priestor pre ukladanie, správu a sťahovanie dát Užívateľov a s tým súvisiace služby. Sťahovaním dát sa rozumie prenos dát zo Serveru na zariadenie Užívateľa, a to v akejkoľvek forme vrátane online prehrávania v prehliadači na strane Užívateľa. Užívateľ môže svoje dáta zdieľať s ostatnými Užívateľmi, pričom zdieľaním sa rozumie sprístupnenie dát ďalšej osobe.

2.2 Prémiovým Užívateľom zaisťuje Poskytovateľ na základe Kreditu – sťahovanie určitého objemu dát prostredníctvom Serveru maximálnou možnou rýchlosťou sťahovania, ktorou dovoľuje technická kapacita siete,  jednotlivých serverov.

2.3 Ukladaním a sťahovaním dát sa rozumie zahájenie ukladacieho/sťahovacieho procesu Užívateľom. V prípade zastavenia zahájeného sťahovania dátového súboru zo strany prémiového Užívateľa je tomuto Užívateľovi strhnutý kredit odpovedajúci veľkosti celého dátového súboru, aj keď súbor nebol (vôbec alebo celkom) stiahnutý. To neplatí v prípade, že k zastaveniu sťahovania došlo z dôvodu na strane Poskytovateľa.

3. Práva a povinnosti Užívateľa

3.1 Užívateľ je povinný uvádzať pri registrácii pravdivé, aktuálne a úplné údaje identifikujúce ho ako Užívateľa. V prípade, že Poskytovateľ zistí, že údaje nie sú pravdivé, vyhradzuje si právo zablokovať či zrušiť užívateľský účet takéhoto Užívateľa.

3.2 Umiestením nahraného súboru na Server ďalej Užívateľ poveruje Poskytovateľa k automatizovanému spracovaniu obsahu súboru umožňujúcemu vytvorenie o zobrazení akýchkoľvek dostupných metadát o obsahu súboru (podľa povahy súboru, veľkosť, formát/codec, rozlíšenie, dátový tok), a to vrátane vytvorenia zmenšeného náhľadu obsahu súboru vo forme tzv. „thumbnail”, ktorý bude spolu s názvom súboru reprezentovať obsah súboru na Serveri.

3.3 Umiestením nahraného súboru označeného k verejnému zdieľaniu na Server ďalej Užívateľ poveruje Poskytovateľa k automatizovanému spracovaniu názvu nahraného súboru a jeho zaradení do databáze pre vyhľadávanie nahraných súborov na Serveri a taktiež na službe https://www.sledujteto.cz

3.4 Užívateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom Serveru nebude ukladať, sťahovať a zdieľať dáta, ktorých obsah je protiprávny, je v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, Európskej Únie alebo štátu, z ktorého územia Užívateľ služby Poskytovateľa využíva, resp. na jeho území sa Užívateľ zdržuje. Užívateľ nesmie ukladať, sťahovať a zdieľať hlavne dáta

a) ktorých obsah je chránený autorským zákonom, alebo jeho stiahnutím by mohli byť porušené autorské práva, ako aj ostatné práva z oblasti práva duševného vlastníctva,

b) ktoré by mohli podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo neplnenia povinností stanovených zákonom, alebo ktorá schvaľujú trestný čin,

c) ktorá obsahujú pornografické (sexuálne explicitné) diela, ktoré zobrazujú alebo inak využívajú dieťa, alebo v sa v nich prejavuje násilie či neúcta k človeku, alebo ktoré znázorňujú pohlavný styk so zvieraťom,

d) ktoré propagujú alebo podporujú hnutie, ktoré vedie k potlačeniu práv a slobôd človeka,

e) ktoré by mohli podnecovať k nenávisti k niektorému národu, rase, etnickej skupine, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a povinností ich príslušníkov,

f) ktoré obsahujú nepravdivý údaj o inom, ktorý je spôsobilý ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, hlavne ho poškodiť v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobiť mu inú ujmu.

3.5 Užívateľ prehlasuje, že je oprávnený Užívateľský obsah umiestiť na Server. V prípade, že Užívateľ umožní zdieľanie Nahraného súboru (popr. iného Užívateľského obsahu), prehlasuje taktiež, že je oprávnený takýto Užívateľský obsah zdieľať.

3.6 Užívateľ je zodpovedný za vlastné zálohovanie Nahraných súborov či iného Užívateľského obsahu, a to na svoje vlastné náklady. Poskytovateľ nezaručuje, že akýkoľvek Užívateľský obsah, nebude poškodený, zmenený či odstránený. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu alebo akúkoľvek inú ujmu, spôsobenú stratou Užívateľského obsahu.

3.7 Užívateľovi je povolené pomocou FTP nahrávať súbory iba v obvyklom množstve. Po prekročení hranice 100 súborov nahraných za 1 hodinu bude Užívateľský FTP účet deaktivovaný.

3.8 Pri zistení strojového nahrávania dát na FTP server Služby bude užívateľský FTP účet bez náhrady deaktivovaný.

3.9 Užívateľovi je povolené pomocou torrentov nahrávať súbory iba do veľkosti 10GB/deň. Po prekročení tohoto limitu bude Užívateľovi účet deaktivovaný.

3.10 Užívateľské účty nejde bez predchodzieho písomného súhlasu Poskytovateľa bezplatne či úplatne prevádzať, požičiavať, prenajímať, predávať ani akokoľvek inak trvale či dočasne odcudzovať či poskytovať tretím osobám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať či zrušiť užívateľský účet, ktorý používa viac osôb nežijúcich v jednej spoločnej domácnosti, alebo blokovať či zrušiť užívateľský účet, ktorý bol v rozpore s týmto ustanovením.

3.11 Užívateľ súhlasí so spracovaním im poskytnutých osobných údajov Poskytovateľovi podľa zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, za účelom vytvárania databáze užívateľov (odberateľov), dodávateľov a obchodných partnerov, reklamnej a marketingovej činnosti, zasielaniu obchodných zdelení prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie na diaľku a k štatistickým účelom pre vlastnú potrebu Poskytovateľa. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, hlavne podľa § 12 a § 21 tohoto zákona.

3.12 Pre platbu Kreditu má Užívateľ možnosť využiť službu ePlatba+ (rýchly prevod), ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Prevody peňazí v rámci ePlatby+ sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadáva Užívateľ do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Poskytovateľ vidí iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou poskytne. Užívateľ dáva Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní Kreditu, slúžia výhradne pre potrebu Poskytovateľa a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

3.13 Pri ukladaní dátového súboru so sexuálne explicitným obsahom je Užívateľ povinný označiť takýto súbor príslušným symbolom („Erotický obsah“).

3.14. Užívateľ nesmie bez predchodzieho písomného súhlasu Prevádzkovateľa vkladať na Server akúkoľvek reklamu či obchodné oznámenie v akejkoľvek podobe, tj. hlavne v ukladaných dátových súboroch, v popise ukladaných súboroch, alebo v komentároch.

3. 15 Užívateľ nemôže pozmeňovať obsah Serveru ani do nej akokoľvek inak zasahovať, ohrozovať, narušovať jeho prevádzku alebo získavať osobné údaje o iných Užívateľoch.

4. Práva a povinnosti Poskytovateľa

4.1 Poskytovateľ nie je povinný aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah prenášanej či ukladanej informácie v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti (v platnom znení).

4.2 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek odstrániť uložené dáta alebo zabrániť stiahnutiu dát, pričom nie je povinný oznámiť Užívateľovi dôvod.

4.3 Poskytovateľ negarantuje Užívateľovi dostupnosť Serveru ani rýchlosť sťahovania či nahrávania dát.

4.4 Poskytovateľ je oprávnený umiesťovať na Server alebo zasielať Užívateľovi prostredníctvom e-mailu obchodné oznámenie informujúce o ponúkaných službách, poprípade obchodné oznámenie ďalších fyzických či právnických osôb, ktoré sú s Poskytovateľom v zmluvnom vzťahu.

5. Podmienky ochrany osobných údajov

5.1 Prevedením registrácie prostredníctvom internetového formulára a vytvorením účtu k využívaniu Služieb, potvrdzuje Užívateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej jen „GDPR”), že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.

5.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľa v zmysle čl. 4, bod 7) GDPR. Osobné údaje Poskytovateľ spracováva v súlade s právnymi predpismi upravujúce ochranu osobných údajov.

5.3 Pri objednávke služieb sú vyžadované údaje, ktoré sú osobnými údajmi v zmysle ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (e-mailová adresa) sú nutné pre úspešnú registráciu užívateľa a pre ďalšie využitie služieb užívateľom. Pri určitých spôsoboch platby za služby spracováva Poskytovateľ aj číslo bankového účtu užívateľa alebo adresu Užívateľa. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky služieb pre Užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných zdelení a činenie ďalších aktivít priameho marketingu.

5.4 Behom využívania služieb Užívateľom je ďalej Poskytovateľom spracovaný aj sieťový identifikátor (IP adresa prístupu Užívateľa) ako osobný údaj Užívateľa. Účelom spracovania tohoto osobného údaju je zaistenie kvality Služieb (napr. prihlásenie k službám) a ďalej bezpečnostné opatrenie proti zneužitiu prístupu Užívateľa.

5.5 Poskytovateľ uchováva aj ďalší technické informácie týkajúce sa využitia Služieb jednotlivými užívateľmi, ktoré nie sú definované priamo ako osobné údaje v zmysle GDPR. Jedná sa o záznamy prístupov užívateľa (IP adresa, časy prístupu), históriu sťahovaní (IP adresa, užívateľské meno, sťahovaný súbor), história platieb za služby, informácie o odstránených súboroch Užívateľa (vrátane IP adresy uploadu).

5.6 Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom poskytovateľa je spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu.

5.7 Poskytovateľ ukladá osobné údaje Užívateľa po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (najdlhšie po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie daňových dokladov Poskytovateľom). Po ich uplynutí budú údaje odstránené. Technické informácie sú Poskytovateľom odstránené po uplynutí primeranej doby, ktorá vyplýva z technologických štandardov Služieb Poskytovateľa a požiadaviek ďalších právnych predpisov, najneskôr však do 1 roku od ich nadobudnutia.

5.8 Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

5.7 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

5.8 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkom pre uzavretie a realizáciu zmluvného vzťahu a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť či jej zo strany Poskytovateľa naplňovať.

5.9 Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmyslu č. 22 GDPR.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Komunikácia medzi Užívateľom a Poskytovateľom prebieha výhradne elektronicky (e-mailom) okrem výnimiek uvedených v týchto podmienkach.

6.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto Podmienok. Zmeny Podmienok nadobúdajú účinnosti k dni, ktorý Poskytovateľ určí, s tím, že vo vzťahu ku každému jednotlivému Užívateľovi zmeny nadobúdajú účinnosť iba, pokiaľ Užívateľ so zmenou Podmienok prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Užívateľa sa považuje pokračovanie vo využívaní Služieb Poskytovateľa zo strany Užívateľa i po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok. Pokiaľ Užívateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí, je povinný sa zdržať užívania služieb Poskytovateľa po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok.

Posledná aktualizácia: 31. 7. 2023

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.